Regulamin PFA

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem warsztatów Papaya Films Academy jest Papaya Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-317), przy ul. Wiślanej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 1132590223, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, tel.: +48 22 875 30 80, e-mail: PFA@papaya-films.com, zwana dalej Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady przeprowadzania przez Organizatora szkoleń dotyczących szerokiego zakresu wiedzy o produkcji filmowej, reklamowej, wideoklipów, sztuk audiowizualnych, a także prawa autorskiego i pokrewnych dziedzin (Warsztaty).

3. Warsztaty przeznaczone są dla pełnoletnich konsumentów, przedsiębiorców oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych tematyką Warsztatów.

4. Regulamin wiąże uczestników Warsztatów oraz obowiązuje od dnia jego ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, obowiązującej uczestników rejestrujących się po ogłoszeniu zmiany.


§ 2. REJESTRACJA NA WARSZTATY

1. Rejestracja na Warsztaty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem procesu rejestracyjnego na dedykowanej strony internetowej Papaya Films Academy - http://www.papayafilmsacademy.com. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest podanie wymaganych danych, akceptacja Regulaminu oraz dokonanie opłaty za Warsztaty.

2. Opisy Warsztatów znajdujące się na wskazanej stronie internetowej oraz w innych ogłoszeniach o Warsztatach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rejestrując się na Warsztaty za pośrednictwem strony internetowej uczestnik składa ofertę zakupu usługi w postaci Warsztatów,na warunkach podanych w opisie danych Warsztatów. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem
dokonaniu opłaty, w momencie otrzymania przez uczestnika informacji o prawidłowej rejestracji na Warsztaty.

3. Organizator może przesunąć termin lub odwołać Warsztaty, a także zmienić wykładowcę, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn lub zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. O powyższym uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości email. W przypadku odwołania Warsztatów Organizator zwróci uiszczoną opłatę lub zaliczkę w całości w terminie 7 dni. W przypadku przesunięcia Warsztatów, uczestnik będzie miał prawo rezygnacji z nich w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu, nie później jednak niż w dniu Warsztatów.


§ 3. PRZEBIEG WARSZTATÓW

1. Warsztaty przeprowadzane są z zachowaniem najwyższej staranności, w formie wykładów lub zajęć praktycznych, w języku polskim i według scenariusza przedstawionego w opisie danych Warsztatów.

2. O ile inaczej nie zastrzeżono, treść Warsztatów, a także wszelkie przekazywane materiały szkoleniowe stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Organizatora i są udostępniane uczestnikom wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.

3. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację dźwięku ani obrazu z przebiegu Warsztatów.

4. Biorąc udział w Warsztatach uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie w ramach materiałów fotograficznych, dźwiękowych i filmowych realizowanych w czasie Warsztatów przez Organizatora, w celu publikacji relacji i promocji Warsztatów. Uczestnik może wycofać swoją zgodę poprzez oświadczenie złożone Organizatorowi na piśmie lub e-mailem na adres PFA@papaya-films.com.


§ 4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§4a. Konsumenci

1. Uczestnicy będący konsumentami (tj. osoby fizyczne, które rejestrują się na Warsztaty w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową) mają prawo do odstąpienia od umowy, tj. rezygnacji z Warsztatów, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

2. W celu odstąpienia uczestnik-konsument powinien we wskazanym terminie przesłać
Organizatorowi swoje oświadczenia o odstąpieniu. Uczestnik może w tym celu posłużyć się wzorem formularza załączonego do Regulaminu i przesłać je listownie lub e-mailem na adres PFA@papayafilms.com. Oświadczenie może być także złożone w każdy inny jednoznaczny sposób, zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią.

3. Prawo do odstąpienia i zwrotu opłaty nie przysługuje po spełnieniu świadczenia przez Organizatora, tj. po przeprowadzeniu Warsztatów, które miało, za zgodą uczestnika, miejsce przed upływem terminu na odstąpienie.

4. Organizator dokonuje zwrotu płatności w terminie do 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik-konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu.

§4b. Pozostali Uczestnicy

1. Uczestnicy nie będący konsumentami (m.in. przedsiębiorcy) mogą złożyć rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach e-mailem na adres PFA@papaya-films.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. W przypadku złożenia rezygnacji z Warsztatów przed jego rozpoczęciem, w terminie (biorąc pod uwagę datę wpływu do Organizatora oświadczenia uczestnika o rezygnacji):
a. do 14 dni przed rozpoczęciem – Organizator zwróci uiszczoną opłatę w całości,
b. krótszym niż 14 dni, nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem – uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% opłaty za Warsztaty, a reszta podlega zwrotowi,
c. krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem – uczestnik zobowiązany jest pokryć pełną opłatę za Warsztaty.

3. Rezygnujący uczestnik może nieodpłatnie wyznaczyć inną osobę na swoje miejsce, co nie zwalnia go z pokrycia kosztów uczestnictwa tej osoby w Warsztatach. W razie organizacji Warsztatów w więcej niż jednym terminie, uczestnik może nieodpłatnie przenieść swoją rejestrację na inny,późniejszy termin w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwotnie wybranego Warsztatów.

4. Organizator dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik, chyba że strony ustaliły inny sposób zwrotu.


§ 5. OPŁATY

1. Opłata za Warsztaty obejmuje elementy wskazane w opisie Warsztatów. Organizator nie ponosi ewentualnych kosztów dojazdu lub noclegu uczestników.

2. O ile w ofercie Warsztatów nie wskazano inaczej, podane ceny są cenami brutto. Opłaty dokonywane są z góry w trakcie rejestracji, poprzez system PayU.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej na adres emailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.


§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub w innym sposób związany z Warsztatami jest Organizator. Podanie podstawowych danych osobowych (imię,nazwisko, adres email, numer telefonu) jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skutecznej rejestracji na Warsztaty. Podanie pozostałych danych jest w pełni dobrowolne.

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na Warsztaty, rozpatrywania reklamacji i innych zgłoszeń oraz archiwizowania dokumentów rozliczeniowych. Pozostałe, dobrowolnie podane dane mogą zostać wykorzystane w celu lepszego przystosowania Warsztatów pod uczestników oraz analizy grup docelowych zainteresowanych Warsztatami. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane także w celu wysyłania wiadomości typu newsletter.

3. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem uczestnika w Warsztatach, a dane dotyczące rozliczeń przez okres wymagany przez przepisy podatkowe i regulujące zasady rachunkowości. Pozostałe dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

4. W odpowiednim zakresie dane mogą zostać udostępnione lub powierzone osobom prowadzącym Warsztaty oraz pracownikom, współpracownikom i partnerom Organizatora, zaangażowanym w organizację Warsztatów i Papaya Films Academy. Odpowiednie dane mogą być także przekazane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom umożliwiającym dokonywanie płatności (np. banki, serwis PayU) oraz podmiotom dostarczającym narzędzia do mailingu (np. MailChimp).

5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 7. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Warsztatów i Papaya Films Academy należy składać w drodze emailowej na adres PFA@papaya-films.com lub pisemnej na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, w formie emailowej lub pisemnej.

3. Informujemy, że przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o procedurach i sposobie dostępu do takiego trybu znajdują się m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.